Menu

Intern begeleider

De voornaamste taken van de intern begeleider

Het bewaken van de toetskalender en het leerlingvolgsysteem –  Leerkrachten voeren alle toetsresultaten in de computer in. Via het ouderportaal kunt u deze resultaten ook inzien. Aan de hand van deze gegevens is er minimaal 4 keer per jaar met de leerkrachten een overleg  over de leerlingen. Welke kinderen hebben extra ondersteuning nodig en wat is de inhoud van deze ondersteuning? Welke kinderen hebben uitdaging nodig en hoe gaan we dit met compacting en verrijking regelen? Leerkrachten verwerken de uitkomst van deze gesprekken in de groepsplannen.

Collegiale ondersteuning  – Het ondersteunen van leerkrachten met betrekking tot zorgleerlingen door bijvoorbeeld een observatie in de groep te doen of een kind individueel verder te testen. Verder het ondersteunen van leerkrachten in hun pedagogisch /didactisch handelen en/of het opstellen van een groepsplan.

Coördinerende taak – Regelen van Multi Disciplinaire Overleggen (MDO), externe onderzoeken, LGF (rugzak)aanvragen, verwijzingen speciaal onderwijs, aanvragen SOVA training, workshops meerbegaafden, Taal-plusklas, NT2 schakelklas, opstarten dyslexie- traject, inschakelen, schoolmaatschappelijk werk…………

 

Bijhouden van vernieuwingen in het onderwijs met betrekking tot zorg aan kinderen in het algemeen en dit delen met collega’s in het team.

Analyseren van het onderwijs op de Vroonestein. Aan de hand van de Cito-resultaten individueel, groeps- en schoolniveau trendanalyses maken. Individuele analyses kunnen leiden tot het opstellen van een eigen leerlijn voor het kind (OPP) en de groepsanalyse wordt verwerkt in het groepsplan. Met het team wordt aan de hand van de trendanalyse op schoolniveau jaarlijks bekeken hoe wij ons ontwikkelen. Welke positieve maar ook zorgsignalen zien wij en hoe kunnen wij ons onderwijs daar nog beter op afstemmen.

Heeft u als ouder vragen of heeft u een zorg over de ontwikkeling van uw kind die u graag wilt bespreken, loop dan gerust eens binnen of maak een afspraak.