Menu

Doelstellingen
Zoals iedere school hebben Vroonestein en Het Vogelnest een Medezeggenschapsraad (MR). Het is een gemeenschappelijke MR, omdat Vroonestein en Het Vogelnest als één school worden gefinancierd door de overheid. In de MR zijn ouders en leerkrachten van beide locaties vertegenwoordigd.

De MR wil ertoe bijdragen dat Vroonestein en Het Vogelnest scholen zijn voor alle kinderen en waar kinderen groot kunnen worden in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve omgeving. Hierbij staat de belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.
De MR kan invloed uitoefenen op het schoolbeleid door de wettelijke rechten en plichten zoals vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut. We doen dat door kritische vragen te stellen en (on)gevraagd adviezen te geven.
Door een goede samenwerking met de directie van de school worden we betrokken bij veel processen die zich binnen de schoolorganisatie afspelen en worden we door de directie uitgenodigd mee te denken bij ingewikkelde zaken. Er is een open communicatie tussen MR en directie, met korte lijnen, waardoor er op een positieve wijze gewerkt wordt aan het realiseren van de doelen die de school en de MR zich gesteld heeft.
De MR stelt het zeer op prijs als ouders en personeelsleden met ideeën komen. U kunt ons altijd aanspreken op het schoolplein. Maar u kunt ook mailen naar mr@vroonestein.nl of mr@hetvogelnest.nl

 

Communicatieplan
Om bovenstaande doelen te bereiken is het nodig dat de ouders en het personeel de MR weten te vinden en dat de MR de achterban weet te bereiken en te raadplegen. De uitdaging voor de leden van de MR is om kinderen, ouders en schoolpersoneel daadwerkelijk te betrekken bij het denken en adviseren over het schoolbeleid.
In het onderstaande schema zijn de communicatielijnen uitgezet, zoals deze van toepassing zijn op Vroonestein en Het Vogelnest.

De communicatielijnen tussen alle betrokken partijen.

– De MR wordt van informatie voorzien door de directeur, het personeel en de ouders;
– De MR voorziet de ouders, het personeel en de directeur van informatie.
De kinderen worden via de ouders en het personeel betrokken in communicatie met de MR.
Zoals iedere school een MR heeft, heeft Trinamiek een GMR. Minimaal één van de leden uit de MR neemt zitting aan de GMR. De GMR overlegt over zaken die van invloed zijn voor alle scholen binnen Trinamiek. De GMR en MR opereren in feite afzonderlijk van elkaar.

Communicatiemiddelen
Communicatie tussen ouders/ personeel en MR vindt plaats door middel van:
– berichten in de nieuwsbrief,
– berichten op de website,
– e-mail
– een voorstelronde aan het begin van het schooljaar,
– ouderraadplegingen,
– informele contacten.

Communicatie tussen directeur en MR vindt plaats door middel van:
– gezamenlijke overleggen,
– informatieverstrekking via e-mail,
– regulier contact tussen de voorzitter van de MR en de directeur over lopende zaken.

MR vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Ouders en personeel kunnen als toehoorders aanwezig zijn bij de vergadering. Bij agendapunten die nog onder embargo zijn of in het geval er personen besproken worden, zijn de vergaderingen niet openbaar.

De data van de MR-vergaderingen worden opgenomen in de jaarkalender van de school en vermeld in de nieuwsbrief en op de website.

Contact met de MR Als ouders of leerkrachten vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken op Vroonestein of Het Vogelnest, dan kunnen zij daarvoor altijd één van de MR-leden benaderen. Misschien kan de MR niet direct iets met de betreffende vraag of opmerking doen, maar de MR vindt het wel belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over wat er leeft onder ouders en leerkrachten. Soms wordt door ouders een klacht voorgelegd aan de MR. Dit is prima wanneer de klacht hieraan voorafgaand eerst aan de leerkracht en/ of aan de directie is voorgelegd. Een meer algemeen probleem met betrekking tot het schoolbeleid kan wel direct voorgelegd worden aan de MR. Bijlage 1: Jaaragenda Bijlage 2: Bevoegdheden MR Bijlage 3: Model Reglement_MR_PO Bijlage 4: Medezeggenschapsreglement MR Vroonestein en Het Vogelnest Bijlage 5: Jaarverslag MR 2016-2017