Menu

Pedagogisch klimaat 

Op de Vroonestein streven wij naar een ontspannen en open sfeer, waarin de kinderen zich gerespecteerd voelen. Zij ervaren dat er voor iedereen, ongeacht capaciteiten en vaardigheden, de nodige belangstelling en aandacht is. Deze werksfeer vormt een basisvoorwaarde voor het bereiken van goede onderwijsleerresultaten en een positieve ontwikkeling van de kinderen.

Om dit te realiseren hanteren wij de volgende speerpunten:

  • De kinderen worden door de leerkracht gestimuleerd om zich te ontwikkelen in het nemen van zelfstandige en verantwoordelijke beslissingen.
  • In de omgang met elkaar bevorderen de leerkrachten het onderlinge respect bij de kinderen.
  • De omgeving waarin de kinderen leren, bieden een opgeruimde, functionele, rustige en uitdagende leeromgeving.
  • De kinderen nemen deel aan activiteiten waarin samenwerking gestimuleerd wordt. Een aantal voorbeelden zijn: sporttoernooien, musical groep acht, kamp groep acht en diverse vieringen zoals Pasen en Kerstmis.
  • We tonen in gedrag en taalgebruik respect voor alle leerlingen en geven ze persoonlijke aandacht.
  • De leerkrachten benadrukken en belonen positief gedrag en negeren negatief gedrag volgens de Taakspel methode.

Taakspel – In onze speerpunten is zojuist Taakspel benoemd. Taakspel is een instrument dat tijdens een instructie van de leerkracht of tijdens de zelfstandige verwerking door de kinderen, wordt gespeeld. Het uiteindelijke doel na het spelen van Taakspel is het toenemen van taakgericht gedrag en het afnemen van regel overtredend gedrag. Hierdoor verbetert de sfeer in de klas en de taakgerichtheid van de kinderen.

Kanjertraining – Vanaf 2016 werken we op de Vroonestein schoolbreed structureel met de Kanjertraining.
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind inzicht krijgt in zichzelf en de ander. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Uit onderzoek blijkt dat dit effect ook op langere termijn merkbaar is.
Alle leerkrachten zijn opgeleid tot Kanjertrainer.

De kanjertraining werkt aan de hand van 4 typeringen, die door middel van een pet zichtbaar worden gemaakt. Bij elk type hoort een bepaald soort gedrag. Hierdoor ontwikkelen kinderen inzicht in eigen gedrag en gedrag van anderen.

  • De witte pet symboliseert de Tijger: De tijger wordt ook wel de kanjer genoemd. De tijger denkt positief over zichzelf en over anderen. Angst, agressie en humor zijn in dit type in evenwicht. De tijger lost de problemen goed op, kan gevoelens onder woorden brengen en zoekt op tijd hulp. In de training is dit de witte pet.
  • De gele pet symboliseert het Konijn: Het konijn is bang en stil. Hij vindt zichzelf waardeloos en vindt dat anderen alles beter en mooier kunnen. Het konijn vindt zichzelf zielig en weet niet hoe het de problemen moet oplossen.
  • De zwarte pet symboliseert Vlerkje: Vlerkje vindt zichzelf heel goed en alle anderen waardeloos. Hij speelt de baas en vindt zichzelf stoer. Vlerkje heeft weinig respect voor anderen en zoekt het conflict op. 
  • De rode pet symboliseert de Aap: De aap is een uitslover en meeloper. Hij vindt zichzelf en anderen waardeloos. De aap is vaak te vinden in gezelschap van de pestvogel. De aap lacht anderen uit en denkt leuk gevonden te worden met grappen, vaak ten koste van anderen.

Tijdens de Kanjertraining wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de persoon en het gedrag. Door bijvoorbeeld de vraag te stellen; ‘Welke pet past bij hoe je nu doet?’ koppel je het gedrag los van de persoon. We zeggen ook niet: ‘Je bent een vlerk’. We zeggen wel: ‘Je gedraagt je als vlerkje’ en vragen na of dat de bedoeling van een kind is. Op deze manier corrigeren we het gedrag, zonder het kind het gevoel te geven dat het wordt afgewezen. Kinderen krijgen in de training handvatten om bepaald gedrag bij zichzelf en anderen te herkennen. Daarnaast merken ze dat je een keuze hebt om bepaald gedrag wel of niet te laten zien. Bij de kanjertraining horen vijf belangrijke afspraken. Deze staan op bijgaande poster.

Ouders kunnen voor meer informatie ook terecht op de officiële website van de Kanjertraining: www.kanjertraining.nl

Respectprotocol – Hoe we op de Vroonestein met elkaar om willen gaan, kunt u lezen in ons 🔗 Respectprotocol. Op school doen zich soms situaties voor waarin kinderen binnen een groep kwetsbaar zijn. Dit kan leiden tot gevoelens van ontevredenheid, jaloezie en het zich achtergesteld of zelfs genegeerd voelen. Dergelijke situaties kunnen tot pestgedrag leiden. Pestgedrag is een fenomeen dat zich voordoet bij zowel kinderen als volwassenen bij bijvoorbeeld: binnen het gezin, de sportclub of in en rondom de school. 

Met behulp van ons respectprotocol willen wij het pestgedrag binnen onze school pesten voorkomen of aanpakken. Het respectprotocol is een document dat bekend is bij ouders, leerkrachten en leerlingen binnen onze school. Zo zorgen wij samen voor een respectvolle manier van omgaan met elkaar.